PHP Server

Cài đặt PHP, MySQL trên hệ điều hành CentOS 7

Với những website sử dụng CMS WordPress thì PHP và MySQL là hai vật bất ly thân của chúng. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau cài đặt PHP, MySQL trên hệ điều hành CentOS.

1.Cài đặt PHP 7.2

Step 1: Update hệ thống

$ sudo yum update

Step 2: Cài đặt Epel Repo

$ sudo yum install epel-release

Step 3: Cài đặt Remi Repo

$ sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Step 4: Cài đặt package yum-utils

$ sudo yum install yum-utils

Step 5: Khởi động Remi repo

$ sudo yum-config-manager --enable remi-php72
$ sudo yum update

Step 6: Tìm kiếm package PHP 7.2 và các module của chúng

Để setup WordPress trên CentOS chúng ta sẽ cần tới những module của PHP như: php-cli php-fpm php-mysql php-json php-opcache php-mbstring php-xml php-gd php-curl

$ sudo yum search php72 | more
$ sudo yum install php-cli php-fpm php-mysql php-json php-opcache php-mbstring php-xml php-gd php-curl

Step 7: Cuối cùng chúng sẽ cài đặt PHP 7.2

$ sudo yum install php72

Rất đơn giản, chúng ta đã cài đặt xong PHP 7.2, tiếp theo sẽ là MySQL

2. Cài đặt MySQL 5.7

Step 1: Tải package MySQL 5.7 từ trang chủ​

$ wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm
$ sudo rpm -Uvh mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm

Step 2: Cài đặt MySQL Server

$ sudo yum install mysql-server

Step 3: Màn hình sẽ hiển thị những file cài tải về bạn nhập y và ấn Enter để tiến hành tải về

Step 4: Khi việc tải về đã hoàn tất, bạn lại nhập y và ấn Enter để tiến hành cài đặt

Step 5: Nếu MySQL chưa khởi động, bạn hãy chạy lệnh sau

$ sudo systemctl start mysqld

Step 6: Để kiểm tra trạng thái hoạt động, ta có lệnh sau

$ sudo systemctl status mysqld

Như vậy chúng ta đã cài xong PHP và MySQL, rất là đơn giản phải không mọi người 🙂

Similar Posts

2 thoughts on “Cài đặt PHP, MySQL trên hệ điều hành CentOS 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *