Coding conventions trong C#
Coding conventions là một tập hợp các quy tắc được định nghĩa ra để quy ước quá trình code trong…